شعر افزار- اخبار پایگاه
طراحی قالب گرافیکی سفارشی برای پایگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قالب گرافیکی سفارشی برای پایگاه برای پایگاه طراحی شد و برخی صفحات و ابزارهای داخلی نیز با هدف تسهیل کاربری تغییر داده شدند.
نشانی مطلب در وبگاه شعر افزار:
http://sherafzar.ir/find.php?item=1.11.15.fa
برگشت به اصل مطلب