شعر افزار- اخبار پایگاه
افرایش تعداد واژه ها و سرعت جستجو

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تعداد واژه های بانک اطلاعاتی به 350 هزار واژه افزایش یافتند و نیز با روش های ابداعی سرعت جستجو در بانک اطلاعاتی بیشتر شد. همچنین بخش جستجوی واژه ها با هدف تسهیل کاربری ارتقا داده شد.
نشانی مطلب در وبگاه شعر افزار:
http://sherafzar.ir/find.php?item=1.11.20.fa
برگشت به اصل مطلب