تحلیل گر متون فارسی


متن خود را وارد کنید.
نوع متن
تحلیل های مورد نظر ارایه آمار واژه ها
تقطیع هجاها