جستجوی واژه


جستجوی واژه با شرایط مشخص
تعداد واژه های مورد جستجو: 351105 واژه
عبارت جستجو *=هر تعداد حرف و @=یک حرف
راهنما و نمونه عبارات جستجو:   باز          فقط کلمه باز
  *باز        عبارات مختوم به باز مثل سرباز و شعبده‌باز
  باز*        عبارات شروع شده با باز مثل بازی و بازیگر
  *باز*      عبارات حاوی باز مثل سربازی و سربازخانه
  *            تمام عبارت ها
  برای تعیین تعداد واژه به جای * از @ استفاده کنید:
  باز@@      عبارات دارای باز در ابتدا + دو حرف بعد از آن مثل بازار و بازدم
  ب@@@ز   عبارات 5 حرفی دارای ب در ابتدا و ز در انتها مثل برخیز و بهروز
  حالت ترکیبی:
  *ب@ز      عباراتی مثل شهباز و کامبیز
تعداد حروف واژه های مورد نظر از تا حرف - برای یافتن واژه های دارای تعداد حروف مشخص، هر دو عدد را یکسان انتخاب کنید.
تعداد کلمات واژه های مورد نظر از تا کلمه - مثلا "آب" یک کلمه ای و " آب بازی کردن" سه کلمه ای است.
حروف و اصوات به ترتیب + + + + + + + + +
+ + + + + + + +
توضیح بخش حروف و اصوات: - دلدار:      د           ـِ                         ل        د           آ                    ر
                                              صامت+مصوت کوتاه (یا کسره)+صامت+صامت+مصوت بلند (یا آآ)+صامت
- "آ" ی ابتدای واژه را به صورت یک صامت (ا) به همراه یک مصوت بلند (آ) در نظر بگیرید.
- اگر می خواهید همه واژه ها با حروف و اصوات خاصی را پیدا کنید در کادر عبارت جستجو "*" درج کنید.
توضیح: تعیین حروف و اصوات باعث می شود جستجو محدود به واژه هایی شود که اطلاعات تلفظ آنها کامل است. با تنظیم مناسب می توانید کلمات با قافیه خاص را پیدا کنید.