شعر افزار- اخبار پایگاه
توسعه ابزار تحلیل گر شعر (بررسی واژه ها، تقطیع و تعیین وزن)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
ابزار تحلیل گر شعر (بررسی واژه ها، تقطیع و تعیین وزن) به سایت اضافه شد. ابزار آنالیز شعر به تدریج توسعه داده شده و هوشمند تر خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه شعر افزار:
http://sherafzar.ir/find.php?item=1.11.14.fa
برگشت به اصل مطلب